Tel: 08 -667 67 67

Om Langnas Juridik Vardagsjuridik Affärsjuridik Skadestånd & Tvister Arvode

Vårt arvode

Enligt gängse regler skall en jurists arvode vara skäligt med hänsyn tagen till flera faktorer. De omständigheter som har betydelse vid bestäm­mandet av vad som är ett skäligt arvode, är bland annat vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad och uppdragets betydelse för klienten. Även juristens skicklighet, arbetets resultat och liknande omstän­digheter är relevanta för denna bedömning.

 

I inledningen av ett nytt uppdrag träffar vi alltid en överenskommelse med klienten om principerna för vårt arvode och vilka faktureringsrutiner som kommer att tilläm­pas i ärendet. Enligt vår erfarenhet är det i de flesta av våra ärenden lämpligast att ta en utgångspunkt i ärendets tidsåtgång, och då avtalar vi oftast med klienten om en timnorm på 1.590 - 3.500 kronor inklusive eventuell moms. Skillnaden i timdebiteringen beror på juristens erfarenhet och kompetens. För vissa uppdrag kan det krävas fler än en jurist som arbetar i ärendet. Vi gör dock alltid en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.   

 

Faktureringsrutiner

När och hur ofta det är lämpligt att fakturera i ett uppdrag beror på ärendets typ och omfattning.

 

I många ärenden som innebär ett löpande biträde, till exempel under en boutredning eller en skilsmässa, där omfattningen av juristens arbetsinsats inledningsvis är oklar, är det oftast lämpligast med en löpande delfakturering under ärendets gång.

 

I andra ärenden, som till exempel biträde vid en konkret tvist eller biträde med upp­rättande av handlingar, är däremot ofta slutlig fakturering vid uppdragets avslu­tande att föredra, ibland i kombination med a conto-fakturering under ärendets gång. Med a conto-fakturering menar vi fakturering av ett försiktigt uppskattat värde av det arbete som har utförts fram till fakturerings-tillfället. Belopp som fakturerats a conto redovisas och avräknas i uppdragets slutfaktura.

 

Rättsskydd

I en del ärenden kan klienten ha möjlighet att ta i anspråk ett privat försäkringsskydd till täckande av en del av sina arvodeskostnader. I de flesta hemförsäkringar ingår nämligen ett moment som kallas rättsskydd. Omfattningen av rättsskyddet varierar något mellan de olika försäkringsbolagen, men en generell förutsättning brukar vara att det är fråga om en tvist som kan prövas i allmän domstol. Därtill kommer ett antal undantag och begränsningar för olika typer av tvister, enligt vad som följer av de olika försäkringsvillkoren. För en närmare upp-fattning om eventuellt tillämp­ligt rättsskydd i ett särskilt uppdrag, måste därför försäkrings-villkoren undersökas i det enskilda fallet.

 

Vi biträder gärna våra klienter med att undersöka möjligheterna att utnyttja eventu­ell rättsskyddsförsäkring, och om klienten vill så tar vi naturligtvis även hand om alla kontakter med försäkringsbolaget.

 

Även i de fall ett rättsskydd kan användas för en del av klientens arvodeskostnader, måste dock uppmärksammas att försäkringsbolagen generellt sett endast lämnar ersättning med 1.417,50 kr ink  moms per timme (år 2010). Som framgått ovan debiterar vi dock nor­malt ett

högre timarvode än så. Även i de fall ett rättskydd är tillämpligt i något av våra uppdrag, måste därför klienten själv stå för hela den överskjutande timkostna­den, liksom för den självrisk som försäkringsbolaget tillämpar. Försäkringsvillkoren innehåller därtill oftast ett maximalt ersättningsbelopp som dessvärre inte täcker de totala arvodeskostnaderna i många tvister.

 

 

 

 

Kontakata Langnas Juridik för rådgivning

            Tel +46 (0)8-667 67 67 - info@langnasjuridik.se

 

            Copyright & Disclaimer   Sitemap    Cookies